overzicht

algemene voorwaarden zwemles

Artikel 1. Algemeen
 1. Tesqua Health & Racketcentre B.V. is gevestigd in Ede en staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 09130917.
 2. Tesqua Health & Racketcentre B.V. heeft het Btw-identificatienummer NL811230880.B01.
 3. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zwemlessen aangeboden door Tesqua.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is vastgelegd, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Tesqua niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangd, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Tesqua in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Tesqua werkt volgens de normen van een in Nederland erkende brancheorganisatie..
 9. Tijdens schoolvakanties worden er geen zwemlessen gegeven. Gehanteerd wordt de landelijke vakantieregio midden Nederland. Let op: hier kunnen uitzonderingen van toepassing zijn. Deze worden tijdig gecommuniceerd.
 
Artikel 2. Overeenkomsten
 1. De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Tesqua aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de ouder/verzorger  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tesqua worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tesqua zijn verstrekt, heeft Tesqua het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.
 2. Een ouder/verzorger kan een kind inschrijven voor de zwemlessen door het inschrijfformulier in te leveren bij  de receptie van Tesqua.
 3. De door Tesqua op haar inschrijfformulier aangeboden cursusprijs geldt gedurende de op het inschrijfformulier vermelde periode. Mocht plaatsing van het kind pas mogelijk zijn nadat de genoemde periode is verstreken, dan is Tesqua gerechtigd de op dat moment geldende cursusprijs in rekening te brengen.
 4. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de ouder/verzorger de gegevens aan Tesqua ter beschikking heeft gesteld.
 5. Tesqua is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tesqua is uitgegaan van de door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tesqua een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben. 
 7. Na inschrijving ontvangt de ouder/verzorger een bevestiging van inschrijving. Vervolgens zal op de eerste factuur een aanbetaling in rekening worden gebracht. Met de inschrijving conformeert de ouder/verzorger zich aan de algemene voorwaarden van Tesqua.
 8. Tesqua behoudt zich het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de planning van de zwemlessen of de locatie, lesdag of lestijd. Tevens behoudt Tesqua het recht om extra lesdagen en tijdstippen op te nemen.
 
Artikel 3. Garantiebepaling
 1. Voor de zwemlessen geldt dat als het kind niet direct na afloop van de cursus kan afzwemmen voor het diploma maar wel alle lessen heeft gevolgd, er voor de vervolglessen die nodig zijn voor het behalen van het diploma geen extra kosten in rekening worden gebracht.
 2. De garantiebepaling komt te vervallen wanneer het kind niet alle lessen heeft gevolgd. Bij langdurig verzuim door ziekte zal na het overleggen van een doktersverklaring worden gekeken naar een passende oplossing.
 3. De cursusduur is 20 weken van 2,5 uur per week voor het A diploma, tenzij uit de eerste zwemles van het kind blijkt, dat in redelijkheid het behalen van het zwemdiploma in de gekozen cursusduur niet kan worden gerealiseerd. In een dergelijke situatie wordt na de eerste les door het instructieteam van Tesqua met de ouder/verzorger overleg gepleegd en worden aanvullende afspraken gemaakt.
 4. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen.
 
Artikel 4. Deelnemen aan zwemlessen
 1. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen bij Tesqua dient het kind een minimale leeftijd van 4,5 jaar te hebben.
 2. Van deze leeftijdsgrens kan, met gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de garantiebepaling van deze algemene voorwaarden in bijzondere gevallen door Tesqua worden afgeweken.
 3. Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus B-diploma dient het kind in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.
 4. Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus C-diploma dient het kind in het bezit te zijn van het zwemdiploma A en het zwemdiploma B.
 
Artikel 5. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Tesqua is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de ouder/verzorger de verplichtingen uit de overeenkomsten niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Voorts is Tesqua bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tesqua kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tesqua op de ouder/verzorger onmiddellijk opeisbaar. Indien Tesqua de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de ouder/verzorger na aanbetaling wil annuleren is dit mogelijk tot een maand voor aanvang van de betreffende zwemcursus. De ouder/verzorger ontvangt 75% van het aanbetaalde bedrag retour. Indien de ouder/verzorger  later dan een maand voor aanvang van de zwemcursus of tijdens de zwemcursus wil annuleren dan is restitutie van de aanbetaling of lesgeld niet mogelijk.
 
Artikel 6. Veiligheid en huisregels
 1. Alle zwemlessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
 2. Eventuele lichamelijke beperkingen en/of gezondheidsrisico’s van het kind dienen bij aanvang van de betreffende zwemcursus aan Tesqua te worden doorgegeven.
 3. Indien het kind tijdens de weken dat het zwemles volgt bij Tesqua onverhoopt een blessure, beperking of ander risico oploopt, dient de inschrijvende ouder/verzorger het instructieteam direct en voorafgaand aan de zwemles te informeren. Hierdoor wordt het instructieteam in de gelegenheid gesteld de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 4. Gedurende de activiteiten dienen zowel ouder(s)/verzorger(s) als het kind zich aan de vastgestelde huisregels en gedragsregels te houden van de locatie waar hij of zij zich op dat moment bevindt.
 5. Het personeel van desbetreffende locatie zorgt voor het naleven van de huisregels en gedragsregels voor zover dit redelijkerwijs van hen kan worden verlangd. De ouder(s)/verzorger(s) en het kind zijn verplicht om de aanwijzingen van het betreffende personeel stipt op te volgen.
 6. Een ouder/verzorger dient het kind dat zwemles volgt te begeleiden tot aan het zwembad. Vanaf de start van de zwemles tot de eindtijd van de zwemles zoals aangegeven op het inschrijfformulier is Tesqua verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Voor en na de les dient de ouder/verzorger het kind te begeleiden en is deze verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind.
 7. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde van hierboven kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemcursus zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid
 1. Indien Tesqua aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
 2. Tesqua is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tesqua is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Tesqua aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tesqua beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Tesqua is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tesqua of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 
Artikel 8. Privacybescherming
 1. Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Tesqua strikt vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven. Verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op verzoek van de klant verwijderd uit bestanden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat de ouder/verzorger akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens al hiervoor bedoeld.
 2. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat de ouder/verzorger akkoord met het maken en gebruiken van foto’s en video’s van het kind uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden.
 
Artikel 9. Slotbepaling
 1. Tesqua behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De ouder/verzorger dient een maand van tevoren hiervan op de hoogte te worden gebracht.
 2. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Tesqua.
 3. Door ondertekening van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.
 4. Op de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.